Техничкиот колеџ „Михаи Баческу“ од Фалтичени, Романија, е државно училиште кое на своите ученици им нуди висококвалитетни образовни стандарди на национално и европско ниво засновани на одговорност, достигнувања, еднаквост на шансите со цел да се развијат човечките вредности и да се добијат професионални компетенции кои ги исполнуваат барањата на една демократска земја заснована на знаење. Многубројните студенти кои учат овде имаат корист од темелната едукативна настава која се одвива во пријателска атмосфера за учење. Имајќи реализирано повеќе од 50 европски проекти, училиштето ги олеснува активностите за учење со цел да се постигнат најдобри резултати во образованието и е дизајниранo да ги обучува учениците во различни професионални домени со почитување на европското граѓанство и вредности.

Институтот „Санси-Леонарди-Волта“ по својот сегашен состав и физиономија е основан на 1 септември 2013 година и брои околу 1000 ученици. Само навидум млади, но  во реалноста претставува спојување на различни историски училишта во нашиот град: Liceo Classico, Linguistico e delle Scienze Umane „Pontano-Sansi“ основан во 1861 година, Liceo Scientifico „Alessandro Volta“, основан во 1941 година и Државниот Институт за уметност „Леончило Леонарди“, основан во 1961 година. Затоа тој сега ја претставува образовната историја на нашата територија, која може да се пофали со долга културна, дидактичка и педагошка традиција, препознаена и докажана со резултатите од учењето на генерации студенти, исто така благодарение на способноста да се прилагоди образовната понуда на социјалните и културните промени обрнувајќи внимание на потребите за обука на младите.

Logopsycom е образовен иновативен центар кој создава и користи алтернативни методи или алатки (дигитални или не) за да ги придружува училиштата, центрите за стручно образование и обука, образовните организации, младите и родителите. Првично беше создаден како компанија за грижа, специјализирана за нарушувања во учењето кај младите, особено во „Дис“ (Диспраксија, дисфазија, дислексија итн.), именувани и како Специфични нарушувања на учењето (СЛД) и затоа секогаш работи на пристапноста на содржината .

САБА е приватно стручно средно училиште основано во 2007 година. Има насоки за бизнис, администрација, компјутерски науки (ИТ) и туризам и локации во Скопје, Битола и Штип. Денес во САБА учат околу 220 ученици и има 40 вработени.

Учениците во САБА имаат привилегија да искусат образовен систем кој се разликува од државните училишта во Македонија. Тие се фокусирани на областа што ја изучуваат и стекнуваат не само теоретско, туку стекнуваат и големо практично искуство. Откако учениците ќе завршат средно образование во САБА, тие се навистина подготвени да работат во компании од областите за кои учеле. Во изминатите неколку години САБА е активна во програмата ЕРАЗМУС+. Во 2019 година САБА ја доби Повелбата за мобилност за стручно образование и обука. Во 2020 година САБА доби Еразмус акредитација во областа на СОО.

YuzuPulse има за цел да ги доближи иновациите до социјалната економија и образованието. За да го сториме тоа, ние ги придружуваме наставниците во користењето на ИКТ алатките и гејмификацијата за да понудиме иновативни методи за предавање јазици и STEM за да го поддржиме развојот на клучните вештини и претприемништвото во формалното и неформалното образование.

Овој проект е финансиран со поддршка од Европската комисија. Оваа комуникација ги одразува само гледиштата на авторот и Комисијата не може да биде одговорна за каква било употреба на информациите содржани во неа.

Број на проектот: 2021-1-BE01-KA220-SCH-000027783