Цел на проектот

Ги поддржуваме наставниците да користат и креираат игри за инклузивно образование на англиски јазик

Резултати од проектот

Прирачник за ангажманите

Листови за обука на D-ESL

Видео игри и педагошки секвенци

Изворна база на податоци

Водич за имплементација

Партнери

Овој проект е финансиран со поддршка од Европската комисија. Оваа комуникација ги одразува само гледиштата на авторот и Комисијата не може да биде одговорна за каква било употреба на информациите содржани во неа.

Број на проектот: 2021-1-BE01-KA220-SCH-000027783