Liberation

Liberation

15

B1-B2

Liberation е игра со улоги создадена со RPG Maker за еден играч кој следи едноставна приказна која се развива низ 3 нивоа, како што е претставено подолу. Општата тема на играта се заснова на знаење и како да се надминат нечии граници за само-развој.

Главната цел на играта е да ги ревидира WH-зборовите (прашливи и релативни заменки), а притоа да ги асимилира идиоматските изрази (фрази што се користат во неформалната комуникација).

игра

Водич за играч

Педагошка низа