The crow and the enchanted fort

The Crow and the Enchanted Fort 10 C1 Одејќи од училиште, гледате огромна врана која ви го краде телефонот! Трчајќи по него, го наоѓате вашиот телефон на чуден камен. Кога …